Definicja Gęstości Obciążenia Pożarowego.

Energia cieplna, wyrażona w megadżulach, która może powstać przy spalaniu materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów stałych, przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu, wyrażoną w metrach kwadratowych.

Jest to jeden z ważniejszych parametrów, będący podstawą do określenia wielu wymogów (dla budynków i składowisk) związanych z prawem z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

PN-B-02852:2001
Ochrona przeciwpożarowa budynków – Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.

W normie określono zasadę obliczania obciążenia ogniowego powstającego przy spalaniu materiałów palnych oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. Podano wartości ciepła właściwego dla niektórych rodzajów materiałów.