Modelowanie pożaru umożliwia badanie zmiany warunków panujących w czasie trwania pożaru bez potrzeby prowadzenia kosztownych prób na istniejących obiektach. Program po wprowadzeniu odpowiednich danych przeprowadza symulacje na podstawie algorytmów tzn. matematycznie opisanych zależności fizyko-chemicznych rządzących rozwojem pożaru.

W ostatnich dziesięcioleciach dzięki pracom badawczym naukowców teoretyków pożaru, wiedza o zależnościach uniwersalnych dla wielu pożarów, wzrasta. Osiągnęła poziom umożliwiający tworzenie programów, modelujących symulacje pożaru, który może nastąpić w konkretnym obiekcie lub pozwala odtworzyć przebieg pożaru w celu ustalenia przyczyny jego powstania. Wyniki symulacji przeprowadzanych przy użyciu programu 'CFAST’, coraz powszechniej wykorzystuje się przy sprawdzianie organizacji oraz warunków ewakuacji, projektowaniu systemów automatycznego wykrywania, gaszenia i oddymiania takich jak: czujki, tryskacze, klapy oddymiające.

Przy pomocy modeli komputerowych można tanio i szybko uzyskać dane, które posłużą do stworzenia odpowiedniejszego systemu wentylacji, lepszego planu ewakuacji, czy też weryfikacji już istniejącego. Stosowanie modeli ma sens już na etapie projektowania obiektu i może znacznie przyczynić się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa oraz ergonomii obiektu.

Możliwości kolejnych generacji programów komputerowych do modelowania pożarów systematycznie wzrastają, potrzeba i opłacalność ich zastosowań jest oczywista. Trzeba jednak pamiętać, że jest to narzędzie przeznaczone dla osób dobrze znających tematykę procesów zachodzących podczas trwania pożarów zlokalizowanych w ograniczonej przestrzeni.

Z tego punktu widzenia wykorzystywanie nowych technologii informatycznych wydaje się trafnie określoną usługą z dziedziny nauki o pożarach. Technologie te mają przed sobą ogromną przyszłość. Nie tylko ułatwią rozwiązywanie trudnych problemów bieżących, ale także skierują naszą uwagę na nowe koncepcje w projektowaniu budowlanym i określaniu strategii akcji pożarniczych.