Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest wymagana gdy…

Administrator, właściciel, użytkownik obiektu jest zobligowany wykonać opracowanie instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, jeżeli jest spełniony jeden z warunków:

– kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1 000 m3;
– kubatura budynku inwentarskiego (IN) przekracza 1500 m3;
– powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2;
– występuje zagrożenie wybuchem.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (czasem w obiektach produkcyjnych, magazynowych część instrukcji technologiczno-ruchowej, a w obiektach znajdujących się na terenach zamkniętych, służących obronności państwa – część planu ochrony przeciwpożarowej i działań ratowniczych). Dostosowana do specyfiki obiektu i/lub prowadzonych procesów technologicznych w przemyśle, przedsiębiorstwie, firmie lub instytucji. Prawidłowo wykonana instrukcja powinna zawierać: plan sytuacyjny terenu, szkice kondygnacji budynku, informacje o drogach ewakuacyjnych, lokalizacji urządzeń, znaków i sprzętu przeciwpożarowego. Przestrzegamy Państwa przed zakupem gotowych instrukcji, które są szablonami stworzonymi z wycinków rozporządzeń. Takie instrukcje z pewnością nie będą respektowane przez pracowników prewencji PSP.

Building Fire Manual – Instrukcja Pożarowa Budynku

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego PDF

Autor instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Autor powinien podpisać instrukcję oraz posiadać uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Czynności, które reguluje art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Poprawne wykonanie, nie jest możliwe bez przeprowadzenia wizytacji. Nakład pracy niezbędny do prawidłowego opracowania dokumentu, zależny jest od rodzaju obiektu, sposobu użytkowania i/lub złożoności procesów technologicznych. Profesjonalnie wykonana i wdrożona instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obniża ryzyko powstania pożaru. Zwiększa też bezpieczeństwo użytkowników obiektu. Także korzystnie wpływa na możliwość negocjowania niższej składki ubezpieczeniowej oraz skutecznej egzekucji należnego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej. Szczególnie ułatwia proces administrowania obiektem, zapewnia komfort właścicielowi lub zarządcy w aspekcie wywiązywania się z obowiązków prawnych…

Zasady dobrej praktyki

Zasady dobrej praktyki – co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Warto tu zaznaczyć, że Klient często nie zna lub nie pamięta prawidłowej nazwy dokumentu. Dlatego otrzymujemy zapytanie dotyczące wysokości ceny za opracowanie dokumentu o nazwie: instrukcja bezpieczeństwa, instrukcja ppoż., instrukcja przeciwpożarowa, instrukcja ochrony pożarowej, instrukcja pożarowa, postępowania na wypadek pożaru itd.). Warto zwrócić uwagę, że poprawna nazwa, przytoczona przepisami prawa brzmi: „instrukcja bezpieczeństwa pożarowego”.

Co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Wracając do tematu – co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego? Według naszej opinii powinna zawierać niżej wymienione punkty (oczywiście jest to uszczegółowienie części wymogów rozporządzenia lub zwyczajnie zasady dobrej praktyki):

Dokumentacja graficzna

1. Dokumentacja graficzna: plan ewakuacji, plan rozmieszczenia podręcznego sprzętu przeciwpożarowego (gaśnica, koc gaśniczy, podręczne urządzenie gaśnicze), plan rozmieszczenia urządzeń przeciwpożarowych (CSP – centrala sygnalizacji pożaru, przeciwpożarowy wyłącznika prądu, przycisk systemu oddymiania, drzwi przeciwpożarowe, rop-ręczny ostrzegacz pożarowy, zewnętrzny hydrant przeciwpożarowy nadziemny/podziemny, wewnętrzny hydrant przeciwpożarowy), plan rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych, plan rozmieszczenia znaków przeciwpożarowych, granice stref pożarowych i stref zagrożenia wybuchem – skutków wybuchu, pomieszczenia zagrożone wybuchem, plan obiektów i terenu (zaznaczona droga dojazdu straży pożarnej, odległość od obiektów, kategoria pożarowa obiektów sąsiadujących, grupa wysokości sąsiadujących obiektów, gęstość obciążenia ogniowego sąsiadujących obiektów, miejsce zbiórki do ewakuacji).

Zaznajomienie użytkowników z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego

2. Formalny i merytoryczny sposób zaznajomienia użytkowników obiektu z zasadami bezpieczeństwa określonymi w instrukcji. Obiektywne metody stosowane w celu kontroli stanu bezpieczeństwa, wykaz profilaktycznych czynności.

3. Zgodnie z ustawą kodeks pracy, pracodawca wyznacza pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, stosownie do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz innych osób przebywających na terenie zakładu pracy, a także poziomu i rodzaju występujących zagrożeń. Takie osoby nie mogą być przypadkowe powinny posiadać predyspozycje i podstawową wiedzę niezbędną do wykonywania jakże istotnych dodatkowych zadań.

4. Różnorodność obiektów nie pozwala na określenie precyzyjnego cennika dla instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Zarówno np. żłobek, szpital, laboratorium, lotnisko, elektrownia, dworzec kolejowy, magazyn paliw; to obiekty szczególne ze względu na bezpieczeństwo. W niektórych przypadkach występują inne procedury bezpieczeństwa związane z zagrożeniami (np. terroryzmem, skażeniami chemiczno-ekologicznymi), z którymi instrukcja musi harmonijnie współdziałać.

5. Historię pożarową obiektu zawierającą informację o zdarzeniach ich przyczynach i skutkach.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest potwierdzeniem dla właściciela obiektu, towarzystw ubezpieczeniowych, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej i innych instytucji wykonania obowiązków określonych w Ustawie z dn. 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – podstawa prawna i wskazana zawartość.

Ponieważ, raz na dwa lata lub wcześniej w przypadku istotnych zmian w sposobie użytkowania obiektu, należy instrukcję aktualizować, zapewnimy Państwu aktualizację (koszt dojazdu + umiarkowana opłata w przypadku istotnych zmian w sposobie użytkowania obiektu, powodujących konieczność przebudowy instrukcji). Będziemy pamiętać o terminie aktualizacji, zapraszamy.

One thought on “Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego ✅ instrukcja ppoż.”

  1. Polecamy Firmę HAZARDS CONTROL. Współpracujemy razem już od wielu lat i niezmiennie jesteśmy z tej współpracy zadowoleni. Profesjonalizm, szybkość, niezawodność, świetny kontakt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *