Jednym z podstawowych wymagań postawionych przez art. 5.1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jest zapewnienie budynkom bezpieczeństwa pożarowego. Bezpieczeństwo pożarowe budynku jest to zespół cech związanych z usytuowaniem budynku, zastosowaniem rozwiązań architektonicznych, zastosowanymi materiałami i elementami oraz wyposażeniem w środki techniczne wpływające na ograniczenie możliwości powstania pożaru, jego rozwoju i skutków.[1]

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 15 czerwca 2002r. nr 75, poz. 690.), budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru:

– nośność konstrukcji przez czas wynikający z rozporządzenia
– ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku
– ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki
– możliwość ewakuacji ludzi, a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych [2].

Co roku w Polsce około 500 osób ginie w pożarach budynków [3]. Pożar powoduje poważne zmiany parametrów środowiska życia ludzi, uniemożliwiając prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka prowadzi do śmierci lub utraty zdrowia.

Dym odgrywa rolę dominującą w tym procesie. 80 proc. ofiar pożarów stanowią osoby tracące życie wskutek oddziaływania dymu, który jest nośnikiem ciepła i gazów toksycznych, oraz cząstek rozpraszających i pochłaniających światło.[4]

Czynniki te przysparzają strat w ludziach, ale też zwiększają straty mienia. Utrudniając akcję gaśniczą znacząco wydłużają czas oddziaływania ognia na elementy wyposażenia i konstrukcji budynku. Górna warstwa dymu osiąga wysokie temperatury i potrafi szybko rozprzestrzeniać się po budynku, utrudnia lokalizację oraz dotarcie do ognisk i ofiar pożaru, może też być nośnikiem płomieni, rozgrzewając ułatwia zapłon lub doprowadza do samozapłonu materiały palne.

Cząstki dymu ograniczając prawidłowe funkcjonowanie zmysłu wzroku, utrudniają człowiekowi ewakuację, wywołują panikę. Narażając organizm na zwiększone oddziaływanie innych śmiercionośnych czynników: promieniowania cieplnego, temperatury, gazów toksycznych, zmniejszonej zawartości tlenu w powietrzu.

Literatura

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz. U. z 2000 r.
2.Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 15 czerwca 2002r. nr 75, poz. 690.
3.Skaźnik M. Dymy i gazy pożarowe, Zabezpieczenia, 4/2001.
4.Birky M.M. : Review of smoke and toxic gas hazards in fire environment. International Symposium Fire Safety of Combustible Materials, University of Edinburg 1975.