Operat przeciwpożarowy, w ramach usług ppoż., oferuje firma Hazards Control.

Składowisko odpadów (zdjęcie wykonane zimową porą), bez pożaru, ale wyposażone w odwierty pozwalające na odzysk gazu. Pożar takiego składowiska odpadów czasem trwa miesiącami i może być jedynie kontrolowany. Podczas takiego pożaru wydzielane są do środowiska toksyny, trujące nasze organizmy. Samo składowisko z odległości wygląda jak porośnięta trawami, gdzieniegdzie krzewami góra. Całkiem niepozorna, wyjątek stanowią przykre zapachy.

Operat przeciwpożarowy sporządzony dla składowiska odpadów. Zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Są wydawane po wykonaniu operatu przeciwpożarowego i przeprowadzeniu kontroli przez Państwową Straż Pożarną (PSP).
Do komendanta powiatowego (miejskiego) PSP, z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli występuje właściwy organ, przekazując kopię niezbędnej do przeprowadzenia kontroli dokumentacji, przede wszystkim operatu przeciwpożarowego.
W najbliższym czasie, z pewnością powstanie rozporządzenia precyzujące wymagania przeciwpożarowe. Obecnie kontrola i operat przeciwpożarowy oparto o dotychczasowy sposób działań PSP.

W przypadku gdy mamy do czynienia z substancjami mogącymi tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem np. z metanem. Z operatu przeciwpożarowego wynika konieczność wykonania lub aktualizacji dokumentu ocena zagrożenia wybuchem zgodnie z dyrektywami ATEX.

Operat przeciwpożarowy określa wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Instalacje, obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów są projektowane, wykonywane, wyposażane, uruchamiane, użytkowane i zarządzane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający, przede wszystkim:
1) zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas;
2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie;
3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe;
4) możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;
5) uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.

Przepisy stanowią przepisy przeciwpożarowe w rozumieniu ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, kierując się możliwością wdrożenia wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz ryzykiem związanym z zagrożeniem pożarowym. Raport NFPA przedstawia istotne informacje dotyczące zagadnienia.

Organ wydający zezwolenie posiada uprawnienia, by nakazać zaniechania naruszeń w określonym terminie, bądź nawet cofnąć zezwolenie.

Monitoring video (CCTV) pomoże zapobiegać celowym podpaleniem.

Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (CCTV – niezbędny jest montaż kamer video i archiwizacja nagrań z minimum jednego miesiąca). Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do właściwego przechowywania i zabezpieczenia zapisu obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów przed dostępem osób nieuprawnionych oraz jego utratą, w szczególności wskutek zniszczenia lub kradzieży.

Na koniec, jak wynika z doniesień prasy i niezależnych komentatorów (Witold Gadowski). Na składowiskach tych znajdują się toksyczne substancje, które nigdy nie miały prawa znaleźć się w tym miejscu. To normalny mafijny interes, ogromnie opłacalny i nadzorowany prze mafię włoską. Mnóstwo ludzi na odpowiednich stanowiskach jest opłacanych. A umyślne podpalenia służą zatarciu śladów nielegalnych działań. Kasa dla nich, toksyczne produkty spalania do naszych organizmów. Prawidłowa utylizacja w procesie wysokotemperaturowego spalania według reżimu opartego na zaawansowanej technologii kosztuje bardzo drogo. Dlatego wchodzi zmiana prawa podyktowana licznymi podpaleniami składowisk.