Dokument zabezpieczenia przed wybuchem, analiza ryzyka wybuchu oraz ocena zagrożenia wybuchem. Specjalizujemy się w zagadnieniu jakim jest rozwiązywanie trudnych problemów związanych z procesami technologicznymi. Przede wszystkim, gdy występują pyły, włókna, gazy lub pary mogące tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem. W związku z tym wiemy jak wypełnić wymagania dyrektyw UE ATEX. Zarówno dla obiektów jak i urządzeń, ocena zagrożenia wybuchem, bez generowania nieuzasadnionych kosztów. Ocenę wykonuje niezależny audytor,  w związku z tym, nie promujemy sprzedaży urządzeń zabezpieczających. Cena za wykonanie dokumentacji lub jej aktualizacji, będzie adekwatna do oczekiwań i nakładu pracy. Chętnie zaprezentujemy przykłady naszych opracowań.
Zgodnie z wymogami prawa skierowanymi do podmiotów prowadzących procesy technologiczne, z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe (palne: ciecze, pyły, gazy) lub w których materiały takie są magazynowane, z pewnością powinna być dokonana ocena zagrożenia wybuchem.

Jeżeli wynik analizy zagrożenia wybuchem jest pozytywny tzn. istnieje strefa zagrożenia wybuchem i nie jest ekonomicznie uzasadnione wprowadzenie rozwiązań technologicznych neutralizujących zagrożenie. Na koniec należy opracować i wdrożyć dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Niezależność oceny zagrożenia wybuchem.

Podstawa prawna oceny zagrożenia wybuchem.

Zagrożenia Wybuchem – Ładowanie Baterii Akumulatorów.

Dust Hazard Assessments, 2017 NFPA Conference – ocena ryzyka wybuchu pyłu, NFPA 2017.

Wytyczne w zakresie określania przyrostu ciśnienia w pomieszczeniu:

Definicje:

Strefy zagrożenia wybuchem

strefa zagrożenia wybuchem – rozumie się przez to przestrzeń, w której może występować mieszanina wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym między dolną i górną granicą wybuchowości;

Wprowadzono zmiany w oznaczeniach. Dlatego strefy wyznaczone w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych, zaklasyfikowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, klasyfikuje się odpowiednio:
1) strefę Z 0 – strefa 0;
2) strefę Z 1 – strefa 1;
3) strefę Z 2 – strefa 2;
4) strefę Z 10 – strefa 20;
5) strefę Z 11 – strefa 21 lub strefa 22 (w zależności od prawdopodobieństwa wystąpienia atmosfery wybuchowej).

zagrożeniu wybuchem – rozumie się przez to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach, mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon (iskra, łuk elektryczny lub przekroczenie temperatury samozapłonu) wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia;

Podstawa prawna dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.

ZNAK OSTRZEGAWCZY INFORMUJĄCY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA ATMOSFER WYBUCHOWYCH W ILOŚCIACH ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU I ZDROWIU
1.Cechy charakterystyczne znaku:
1) kształt trójkątny,
2) czarne litery EX na żółtym tle z czarnym obramowaniem,
3) żółte tło stanowi co najmniej 50 % powierzchni znaku.
2.Wzór graficzny znaku ostrzegawczego:
wzór:

3.Dopuszcza się umieszczanie poza znakiem dodatkowych opisów, w szczególności dotyczących oznaczenia stref.

wzór:

oznaczenia stref zagrożenia wybuchem
Wejście do przestrzeni w której może powstać atmosfera wybuchowa:

Strefa zagrożenia wybuchem 20, Strefa, 21, Strefa 22:

*Dla stref 0,1,2 zmienia się wyłącznie numeracja na znakach wskazujących kategorię strefy.

Komentarze naszych Klientów, do wykonanej usługi: “Ocena Zagrożenia Wybuchem | Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem i Analiza Ryzyka Wybuchu | ATEX”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *