Ocena Zagrożenia Wybuchem | Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem | Analiza Ryzyka Wybuchu | ATEX

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem, analiza ryzyka wybuchu oraz ocena zagrożenia wybuchem. Specjalizujemy się w zagadnieniu jakim jest rozwiązywanie trudnych problemów związanych z procesami technologicznymi. Przede wszystkim, gdy występują pyły, włókna, gazy lub pary cieczy mogące tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem. W związku z tym wiemy jak wypełnić wymagania dyrektyw UE ATEX. Zarówno dla obiektów jak i urządzeń, ocena zagrożenia wybuchem, bez generowania nieuzasadnionych kosztów. Ocenę wykonuje niezależny audytor,  w związku z tym, nie promujemy sprzedaży urządzeń zabezpieczających. Cena za wykonanie dokumentacji lub aktualizacji, przede wszystkim będzie adekwatna do oczekiwań i nakładu pracy. Chętnie zaprezentujemy przykłady naszych opracowań.

ocena zagrożenia wybuchu warstwy pyłu palnego

Wykonanie oceny zagrożenia wybuchem – Kiedy to konieczne?

Zgodnie z wymogami prawa skierowanymi do podmiotów prowadzących procesy technologiczne, z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe (palne: ciecze, pyły, gazy) lub w których materiały takie są magazynowane, powinna być dokonana ocena zagrożenia wybuchem.

Jeżeli ocena zagrożenia wybuchem skutkuje wynikiem pozytywny tzn. istnieje strefa zagrożenia wybuchem i nie jest ekonomicznie uzasadnione wprowadzenie rozwiązań technologicznych neutralizujących zagrożenie. Wówczas trzeba wykonać właściwe oznakowanie stref zgodne z dyrektywą ATEX. Na koniec należy opracować i wdrożyć dokument zabezpieczenia przed wybuchem. Tak aby organizacja miała właściwe podstawy do szkoleń z zakresu zagrożenia wybuchem wdrażających reguły bezpieczeństwa. W związku z tym powstanie system regulujący bezpieczeństwo przeciwwybuchowe.

Zamieszczamy kilka linków związanych z tematyką artykułu:

ocena zagrożenia wybuchem baterii litowo-jonowych (li jon)

Niezależność oceny zagrożenia wybuchem.

Podstawa prawna oceny zagrożenia wybuchem.

Zagrożenia Wybuchem – Ładowanie Baterii Akumulatorów.

Ocena Zagrożenia Wybuchem Drukarni PDF

Komitet Korelacyjny ds. Pyłu Palnego
NFPA 61, 91 i 664 (F2019) Pierwsze posiedzenie CC 26-28 czerwca 2018, Crowne Plaza Minneapolis Northstar Downtown 618 Second Avenue South, Minneapolis, MN
PROGRAM

Wytyczne w zakresie określania przyrostu ciśnienia w pomieszczeniu:

Definicje:

Strefy zagrożenia wybuchem

strefa zagrożenia wybuchem – rozumie się przez to przestrzeń, w której może występować mieszanina wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym między dolną i górną granicą wybuchowości;

Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem po zmianie.

Wprowadzono zmiany w oznaczeniach. Dlatego strefy wyznaczone w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych, zaklasyfikowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, klasyfikuje się odpowiednio:
1) strefę Z 0 – strefa 0;
2) strefę Z 1 – strefa 1;
3) strefę Z 2 – strefa 2;
4) strefę Z 10 – strefa 20;
5) strefę Z 11 – strefa 21 lub strefa 22 (w zależności od prawdopodobieństwa wystąpienia atmosfery wybuchowej).

Pojęcie „zagrożenie wybuchem”

zagrożeniu wybuchem – rozumie się przez to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach, mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon (iskra, łuk elektryczny lub przekroczenie temperatury samozapłonu) wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia;

Pomieszczenie zagrożone wybuchem

Pomieszczenie uznane zostanie z zagrożone wybuchem, gdy z obliczeń wynika przyrost ciśnienia na skutek reakcji wybuchu powyżej 5 kPa. Wyznaczenie takiego pomieszczenia ma znaczący wpływ na przyjęte rozwiązania budowlano-techniczne, chociażby:

lekki dach z materiału trudno zapalnego;
ściana wydzielająca od innych pomieszczeń odporne na parcie 15 kPa;
sytuowanie pomieszczenia na najwyższej kondygnacji;
dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej;
dopuszczalna kategoria wysokości budynku.

Dlatego w praktyce rzadko ma miejsce wyznaczenie pomieszczenia zagrożonego wybuchem, stosowane są rozwiązania w celu uniknięcia tego ryzyka. Jakie rozwiązania zostaną przyjęte, z pewnością zależy od wiedzy i doświadczenia inżyniera bezpieczeństwa pożarowego prowadzącego ocenę zagrożenia wybuchem. Prawdopodobnie mogą to być: rozwiązania wentylacji, korekty parametrów pracy instalacji procesowej, ingerencja w stosowane substancje zwłaszcza zmiana wilgotności i składu chemicznego, stopnia rozdrobnienia substancji palnej, ograniczenie ilości mogącej brać udział w reakcji wybuchu, wysoki stopień czystości do minimum redukujący nagromadzenia w warstwie, kształt powierzchni gromadzących pył, hermetyzacja procesu, stosowanie korków materiałowych, likwidacja wolnych przestrzeni, zastosowanie aspiracji pyłu, zastosowanie rękawów podczas zrzutu materiału i wiele innych rozwiązań.

Podstawa prawna dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem. Nie wynika z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

ZNAK OSTRZEGAWCZY INFORMUJĄCY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA ATMOSFER WYBUCHOWYCH W ILOŚCIACH ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU I ZDROWIU

1.Cechy charakterystyczne znaku:
1) kształt trójkątny,
2) czarne litery EX na żółtym tle z czarnym obramowaniem,
3) żółte tło stanowi co najmniej 50 % powierzchni znaku.
2.Wzór graficzny znaku ostrzegawczego:
wzór:

3.Dopuszcza się umieszczanie poza znakiem dodatkowych opisów, w szczególności dotyczących oznaczenia stref.

Wzór oznaczenia stref zagrożenia wybuchem.
Na przykład, wejście do przestrzeni w której może powstać atmosfera wybuchowa:

Strefa zagrożenia wybuchem 20, Strefa, 21, Strefa 22:

*Dla stref 0,1,2 zmienia się wyłącznie numeracja na znakach wskazujących kategorię strefy.

Na koniec, powierz wykonanie dokumentacji zagrożenia wybuchem doświadczonemu zespołowi inżynierów z firmy Hazards Control. Z pewnością, nie narazimy inwestora na nieuzasadnione wydatki.

2 thoughts on “Ocena Zagrożenia Wybuchem”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *