Dokument zabezpieczenia przed wybuchem, analiza ryzyka wybuchu oraz ocena zagrożenia wybuchem. Specjalizujemy się w zagadnieniu jakim jest rozwiązywanie trudnych problemów związanych z procesami technologicznymi. Przede wszystkim, gdy występują pyły, włókna, gazy lub pary cieczy mogące tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem. W związku z tym wiemy jak wypełnić wymagania dyrektyw UE ATEX. Zarówno dla obiektów jak i urządzeń, ocena zagrożenia wybuchem, bez generowania nieuzasadnionych kosztów. Ocenę wykonuje niezależny audytor,  w związku z tym, nie promujemy sprzedaży urządzeń zabezpieczających. Cena za wykonanie dokumentacji lub aktualizacji, przede wszystkim będzie adekwatna do oczekiwań i nakładu pracy. Chętnie zaprezentujemy przykłady naszych opracowań.
Zgodnie z wymogami prawa skierowanymi do podmiotów prowadzących procesy technologiczne, z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe (palne: ciecze, pyły, gazy) lub w których materiały takie są magazynowane, z pewnością powinna być dokonana ocena zagrożenia wybuchem.

Jeżeli ocena zagrożenia wybuchem skutkuje wynikiem pozytywny tzn. istnieje strefa zagrożenia wybuchem i nie jest ekonomicznie uzasadnione wprowadzenie rozwiązań technologicznych neutralizujących zagrożenie. Na koniec należy opracować i wdrożyć dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Niezależność oceny zagrożenia wybuchem.

Podstawa prawna oceny zagrożenia wybuchem.

Zagrożenia Wybuchem – Ładowanie Baterii Akumulatorów.

Ocena Zagrożenia Wybuchem Drukarni PDF

Komitet Korelacyjny ds. Pyłu Palnego
NFPA 61, 91 i 664 (F2019) Pierwsze posiedzenie CC 26-28 czerwca 2018, Crowne Plaza Minneapolis Northstar Downtown 618 Second Avenue South, Minneapolis, MN
PROGRAM

Wytyczne w zakresie określania przyrostu ciśnienia w pomieszczeniu:

Definicje:

Strefy zagrożenia wybuchem

strefa zagrożenia wybuchem – rozumie się przez to przestrzeń, w której może występować mieszanina wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym między dolną i górną granicą wybuchowości;

Wprowadzono zmiany w oznaczeniach. Dlatego strefy wyznaczone w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych, zaklasyfikowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, klasyfikuje się odpowiednio:
1) strefę Z 0 – strefa 0;
2) strefę Z 1 – strefa 1;
3) strefę Z 2 – strefa 2;
4) strefę Z 10 – strefa 20;
5) strefę Z 11 – strefa 21 lub strefa 22 (w zależności od prawdopodobieństwa wystąpienia atmosfery wybuchowej).

zagrożeniu wybuchem – rozumie się przez to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach, mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon (iskra, łuk elektryczny lub przekroczenie temperatury samozapłonu) wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia;

Podstawa prawna dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.

ZNAK OSTRZEGAWCZY INFORMUJĄCY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA ATMOSFER WYBUCHOWYCH W ILOŚCIACH ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU I ZDROWIU
1.Cechy charakterystyczne znaku:
1) kształt trójkątny,
2) czarne litery EX na żółtym tle z czarnym obramowaniem,
3) żółte tło stanowi co najmniej 50 % powierzchni znaku.
2.Wzór graficzny znaku ostrzegawczego:
wzór:

3.Dopuszcza się umieszczanie poza znakiem dodatkowych opisów, w szczególności dotyczących oznaczenia stref.

wzór:

oznaczenia stref zagrożenia wybuchem
Wejście do przestrzeni w której może powstać atmosfera wybuchowa:

Strefa zagrożenia wybuchem 20, Strefa, 21, Strefa 22:

*Dla stref 0,1,2 zmienia się wyłącznie numeracja na znakach wskazujących kategorię strefy.

One thought on “Ocena Zagrożenia Wybuchem | Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem i Analiza Ryzyka Wybuchu | ATEX”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *