Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719). Jest to podstawa prawna oceny zagrożenia wybuchem.

Podstawa prawna symbol - waga Temidy oznaczenia stref zagrożenia wybuchem PN - ważenie strefa 2 czy 1?
Podstawa prawna symbol – waga Temidy oznaczenia stref zagrożenia wybuchem PN – ważenie strefa 2 czy 1?
Po pierwsze, dla jakich miejsc należy wykonać dokument ocena zagrożenia wybuchem?

§ 37. 1. W obiektach i na terenach przyległych, gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, powinna być dokonana ocena zagrożenia wybuchem.

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem. Wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.

Po drugie, ocena zagrożenia wybuchem powinna zawierać.

3. Graficzna dokumentacja klasyfikacyjna powinna zawierać plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach.

Po trzecie, kto dokonuje oceny? 

4. Oceny, o której mowa w ust. 1, dokonują: inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym.

Po czwarte, ocena zagrożenia wybuchem częścią oceny ryzyka wybuchu.

5. Ocena, o której mowa w ust.1, może stanowić część oceny ryzyka wybuchu, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz.U. Nr 107, poz. 1004, z późn. zm.).
6. Klasyfikację stref zagrożenia wybuchem określa Polska Norma dotycząca zapobiegania wybuchowi i ochronie przed wybuchem.

Po piąte, pomieszczenie zagrożone wybuchem – przyrost ciśnienia 5 kPa stanowi kryterium kwalifikacji.

7. Pomieszczenie, w którym może wytworzyć się mieszanina wybuchowa, powstała z wydzielającej się takiej ilości palnych gazów, par, mgieł lub pyłów. Której wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia w tym pomieszczeniu przekraczający 5 kPa, określa się jako pomieszczenie zagrożone wybuchem.
8. Wytyczne w zakresie określania przyrostu ciśnienia w pomieszczeniu, jaki mógłby zostać spowodowany przez wybuch, zawiera załącznik do rozporządzenia.

Ostatecznie, wyznaczona strefa zagrożenia wybuchem nie oznacza kwalifikacji pomieszczenia jako pomieszczenie zagrożone wybuchem.

9. W pomieszczeniu należy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem, jeżeli może w nim występować mieszanina wybuchowa o objętości co najmniej 0,01 m3 w zwartej przestrzeni.

Podstawa prawna oceny zagrożenia wybuchem, pomoże zwrócić uwagę podczas podejmowania decyzji o inwestycji, procesie technologicznymi. Na koniec, zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu z firmą Hazards Control.