Inżynier bezpieczeństwa pożarowego zaplanuje rozmieszczenie znaków zgodnie z obowiązującymi normami oraz zasadami dobrej praktyki. Na życzenie zajmiemy się także zakupem, montażem, dostawą oraz późniejszym utrzymaniem właściwego oznakowania obiektu, budynku lub terenu.

Zasady oznakowania obiektów, budynków, terenów, maszyn i urządzeń:

PN-EN ISO 7010:2012 – wersja angielska
Symbole graficzne — Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa — Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa

PN-ISO 7010:2006
Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej

Przedstawiono znaki bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie wypadkom, ochronę przciwpożarową, informowanie o zagrożeniu zdrowia i ewakuacji w sytuacji zagrożenia. Nie dotyczy oznakowań w transporcie kolejowym, drogowym, rzecznym, morskim i powietrznym, oraz w tych obszarach objętych przepisami

PN-ISO 9244:2002
Maszyny do robót ziemnych – Znaki bezpieczeństwa i piktogramy zagrożeń – Postanowienia ogólne

Podano postanowienia ogólne dotyczące opracowania i stosowania znaków bezpieczeństwa i piktogramów zagrożeń umieszczanych w maszynach do robót ziemnych. Opisano podstawowe układy znaków bezpieczeństwa, barwy oraz podano wytyczne do opracowania pól tworzących znak bezpieczeństwa

PN-ISO 11684:1998
Ciągniki, maszyny rolnicze i leśne, moto-narzędzia – Znaki bezpieczeństwa i piktogramy zagrożeń – Postanowienia ogólne

Określono ogólne zasady projektowania i stosowania znaków bezpieczeństwa i symboli ostrzegawczych, zamocowanych w sposób trwały na ciągnikach i maszynach rolniczych i leśnych oraz moto-narzędziach. Podano sposoby tworzenia znaków, określono podstawowe formaty znaków i ich barwy oraz wytyczne dotyczące tworzenia różnych układów znaków bezpieczeństwa

PN-ISO 13200:2000
Dźwignice – Znaki bezpieczeństwa i piktogramy zagrożenia – Zasady ogólne

Ustalono ogólne zasady projektowania i stosowania znaków bezpieczeństwa oraz piktogramów zagrożenia przymocowanych w sposób trwały do dźwignic. Opisano podstawowe formy i określono barwy znaków bezpieczeństwa oraz podano wskazówki dotyczące rozwoju różnych tablic, które w następstwie tworzą znaki bezpieczeństwa

PN-E-08501:1988
Urządzenia elektryczne – Tablice i znaki bezpieczeństwa

PN-N-01256-01:1992
Znaki bezpieczeństwa – Ochrona przeciwpożarowa

PN-N-01256-02:1992
Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja

PN-N-01256-03:1993
Znaki bezpieczeństwa – Ochrona i higiena pracy

PN-N-01256-03:1993/Az1:1997
Znaki bezpieczeństwa – Ochrona i higiena pracy

Podano zmianę polegająca na uściśleniu znaczenia i treści znaku nr 3.3.10 w PN-93/N-01256.03

PN-N-01256-03:1993/Az2:2001
Znaki bezpieczeństwa – Ochrona i higiena pracy

Poszerzono postanowienia normy o dodatkowe znaki: jeden zakazu, cztery ostrzegawcze i dwa nakazu

PN-N-01256-4:1997
Znaki bezpieczeństwa – Techniczne środki przeciwpożarowe

Ustalono znaki ochrony przeciwpożarowej przeznaczone do oznaczania dróg ewakuacyjnych i dróg pożarowych. Ustalono rysunek wzorcowy znaku ochrony przeciwpożarowej, znaczenie (nazwę) znaku, treść znaku, kształt i barwę oraz obszar zastosowania

PN-N-01256-4:1997/Az1:2003
Znaki bezpieczeństwa – Techniczne środki przeciwpożarowe

Poszerzono postanowienia normy o dodatkowy znak – zawór hydrantowy 52

PN-N-01256-5:1998
Znaki bezpieczeństwa – Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych

Ustalono zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i pożarowych oraz podano przykłady (rysunkowe) oznakowania dróg ewakuacyjnych

Rozmieszczenie znaków zgodne z planem (zakup, montaż, dostawa, utrzymanie) – Hazards Control.