Znaki bezpieczeństwa - ewakuacyjne - przeciwpożarowe

 

ppoż - znaki bezpieczeństwa - ewakuacyjne - przeciwpożarowe

 

Inżynier bezpieczeństwa pożarowego zaplanuje rozmieszczenie znaków zgodnie z obowiązującymi normami oraz zasadami dobrej praktyki. Na życzenie zajmiemy się także zakupem, montażem, dostawą oraz późniejszym utrzymaniem właściwego oznakowania obiektu, budynku lub terenu.

 

znaki ewakuacyjne

ZNAKI EWAKUACYJNE

 

znaki ewakuacyjne pomocnicze

ZNAKI EWAKUACYJNE POMOCNICZE

 

znaki ewakuacyjne techniczne środki ppoż.

ZNAKI EWAKUACYJNE TECHNICZNE ŚRODKI PPOŻ.

 

znaki ochrony przeciwpożarowej

ZNAKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 

znaki ochrony przeciwpożarowej techniczne środki ppoż.

ZNAKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ TECHNICZNE ŚRODKI PPOŻ.

 

znaki ochrony ppoż. uzupełniające

ZNAKI OCHRONY PPOŻ. UZUPEŁNIAJĄCE

 

Zasady oznakowania obiektów, budynków, terenów, maszyn i urządzeń:

PN-ISO 7010:2006
Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej

Przedstawiono znaki bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie wypadkom, ochronę przciwpożarową, informowanie o zagrożeniu zdrowia i ewakuacji w sytuacji zagrożenia. Nie dotyczy oznakowań w transporcie kolejowym, drogowym, rzecznym, morskim i powietrznym, oraz w tych obszarach objętych przepisami

PN-ISO 9244:2002
Maszyny do robót ziemnych - Znaki bezpieczeństwa i piktogramy zagrożeń - Postanowienia ogólne

Podano postanowienia ogólne dotyczące opracowania i stosowania znaków bezpieczeństwa i piktogramów zagrożeń umieszczanych w maszynach do robót ziemnych. Opisano podstawowe układy znaków bezpieczeństwa, barwy oraz podano wytyczne do opracowania pól tworzących znak bezpieczeństwa

PN-ISO 11684:1998
Ciągniki, maszyny rolnicze i leśne, moto-narzędzia - Znaki bezpieczeństwa i piktogramy zagrożeń - Postanowienia ogólne

Określono ogólne zasady projektowania i stosowania znaków bezpieczeństwa i symboli ostrzegawczych, zamocowanych w sposób trwały na ciągnikach i maszynach rolniczych i leśnych oraz moto-narzędziach. Podano sposoby tworzenia znaków, określono podstawowe formaty znaków i ich barwy oraz wytyczne dotyczące tworzenia różnych układów znaków bezpieczeństwa

PN-ISO 13200:2000
Dźwignice - Znaki bezpieczeństwa i piktogramy zagrożenia - Zasady ogólne

Ustalono ogólne zasady projektowania i stosowania znaków bezpieczeństwa oraz piktogramów zagrożenia przymocowanych w sposób trwały do dźwignic. Opisano podstawowe formy i określono barwy znaków bezpieczeństwa oraz podano wskazówki dotyczące rozwoju różnych tablic, które w następstwie tworzą znaki bezpieczeństwa

PN-E-08501:1988
Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa

PN-N-01256-01:1992
Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa

PN-N-01256-02:1992
Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja

PN-N-01256-03:1993
Znaki bezpieczeństwa - Ochrona i higiena pracy

PN-N-01256-03:1993/Az1:1997
Znaki bezpieczeństwa - Ochrona i higiena pracy

Podano zmianę polegająca na uściśleniu znaczenia i treści znaku nr 3.3.10 w PN-93/N-01256.03

PN-N-01256-03:1993/Az2:2001
Znaki bezpieczeństwa - Ochrona i higiena pracy

Poszerzono postanowienia normy o dodatkowe znaki: jeden zakazu, cztery ostrzegawcze i dwa nakazu

PN-N-01256-4:1997
Znaki bezpieczeństwa - Techniczne środki przeciwpożarowe

Ustalono znaki ochrony przeciwpożarowej przeznaczone do oznaczania dróg ewakuacyjnych i dróg pożarowych. Ustalono rysunek wzorcowy znaku ochrony przeciwpożarowej, znaczenie (nazwę) znaku, treść znaku, kształt i barwę oraz obszar zastosowania

PN-N-01256-4:1997/Az1:2003
Znaki bezpieczeństwa - Techniczne środki przeciwpożarowe

Poszerzono postanowienia normy o dodatkowy znak - zawór hydrantowy 52

PN-N-01256-5:1998
Znaki bezpieczeństwa - Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych

Ustalono zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i pożarowych oraz podano przykłady (rysunkowe) oznakowania dróg ewakuacyjnych

 

Rozmieszczenie znaków zgodne z planem (na życzenie: zakup, montaż, dostawa, utrzymanie) - Hazards Control.

obejrzyj też:

|oznakowanie bezpieczeństwa|plan ewakuacji|szkic sytuacyjny terenu|ewakuacja ppoż.|instrukcja bezpieczeństwa pożarowego|

instrukcja-plan strony

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego ppoż - kontakt