audyt_zagrożenia_ppoż

zagrożenia_ubezpieczenia

 

instrukcja

strona oferta wiedza i doświadczenie kontakt english

ryzyka

 

Firmę założył i prowadzi inżynier, absolwent Wydziału Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Tytuł ten daje uprawnienia do wykonywania szerokiej gamy usług opisanych w Ustawie z dnia 6 maja 2005r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dziennik Ustaw Nr 100 Poz. 835) – a dokładnie Art. 4, ust. 2, punkt 2a.  Ukończył także kurs dla osób ubiegających się o licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia w tym z zakresu stosowania technicznych środków zabezpieczenia obiektów.

Część doświadczenia zdobył pełniąc funkcję głównego specjalisty ds. oceny ryzyka (tzw. inżynier ryzyka) w firmie ubezpieczeniowej posiadającej ponad stuletnie tradycje w dziedzinie trudnych ubezpieczeń przemysłowych. W działalności firmy wykorzystuje się doświadczenie z analiz ryzyka przeprowadzonych w ponad stu zakładach produkcyjnych w Polsce. Analizy te w większości poprzedzone były audytami. Pozostałe bazowały na tzw. desktop-owej analizie informacji otrzymanych od zleceniodawcy, brokera ubezpieczeniowego lub firmy ubezpieczeniowej.

Właściciel firmy pracował wcześniej na stanowisku Szefa Wydziału Kontroli, Profilaktyki i Monitoringu Ochrony Przeciwpożarowej jednego z większych zakładów przemysłowych w Polsce. Obsługą objęte były liczne firmy z grupy kapitałowej i z zewnątrz (lakiernia i tłocznia jedne z największych w Europie, spawalnia korpusów, oczyszczalnia ścieków, fabryka foteli samochodowych, magazyn wysokiego składowania, zakład produkcji narzędzi, zakład złomowania samochodów, odlewnia części żeliwnych, największy serwis samochodowy w Polsce, fabryka plastikowych części samochodowych, fabryka spienionych poliuretanów, salony samochodowe, obiekty gastronomiczne, szkoły, obiekty biurowo - administracyjne i inne).

Pracował też w przedsiębiorstwie innowacyjnym zajmującym się opracowywaniem, badaniem i wdrażaniem nowych technologii z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa pożarowego. Firma ta wykonywała i wykonuje symulacje pożarów prowadzonych w skali 1:1 (z powodzeniem przeprowadzono dziesiątki symulacji w celu uzyskania opinii FM-Global - wiodącej światowej firmy ubezpieczeniowej). Jest autorem publikacji czasopismowych i książkowych (m.in. dla Przeglądu Technicznego, Wydawnictwa Centralnego Laboratorium Kryminalistyki Policji), wytypowany przez Naczelną Organizację Techniczną do konkursu "Złoty Inż. 2009". Ale najbardziej istotną referencją jest współpraca w rozwiązywaniu szczególnie skomplikowanych zadań z naukowcami SGSP i innych instytucji naukowych.

Lech Forowicz

Zaufali nam:

 

 

Uprawnienia Inżyniera Bezpieczeństwa Pożarowego


Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351
USTAWA
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

Art. 4.

1. Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:


1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.


1a. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 1, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje - w całości lub w części - ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy
umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.


2. Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.


2a. Osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8, powinny posiadać wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej albo mieć wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria
bezpieczeństwa pożarowego
lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego - inżyniera pożarnictwa.

2b. Osoby wymienione w ust. 2a, wykonujące czynności wyłącznie w zakresie wynikającym z ust. 1, powinny posiadać co najmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego - technika pożarnictwa.

 

audyt_analiza