Analiza ryzyka i ochrony ubezpieczeniowej

Analizy ryzyka + zalecenia pokontrolne (w tym także dotyczące procesu inwestycyjnego). Między innymi kalkulacja: prawdopodobnej maksymalnej szkody w majątku (PML-PD), prawdopodobnej maksymalnej szkody związanej z przerwą w prowadzonej działalności (PML-BI), prawdopodobnej maksymalnej szkody związanej odpowiedzialnością cywilną z tytułu prowadzonej działalności (np. szkody w środowisku, odpowiedzialność za produkt). Wyniki będą przydatne w procesie inwestycyjnym, produkcji lub przy zawieraniu polisy ubezpieczeniowej.

Probable maximum loss (PML)
BI – Business Interruption
PD – Property Damage

Analiza ochrony ubezpieczeniowej dla przedsiębiorstwa, instytucji, właściciela majątku. Ustalanie korzystnego zakresu polisy ubezpieczeniowej. Ocena obecnej ochrony ubezpieczeniowej oraz przygotowanie do audytu ubezpieczeniowego. Analiza ma za zadanie wskazać realne ryzyka związane z:

  • prowadzoną działalnością (np. potencjalnie realnej szkody wyrządzonej środowisku naturalnemu, wystąpienia awaryjnych przerw w produkcji, możliwych sytuacji powodujących odmowę wypłaty odszkodowania),
  • posiadanym majątkiem (np. pożar, powódź, grad, zalania, awarie maszyn i instalacji technicznych, wyładowania atmosferyczne, zagrożenia związane z materiałami niebezpiecznymi, włamania, wandalizm, zamieszki, wichury, trąby powietrzne, terroryzm, sabotaż, zagrożenia informatyczne).

Celem analizy jest opracowanie raportu dla podmiotu zainteresowanego wiedzą na temat jakości ochrony ubezpieczeniowej. Wskazanie możliwości jej optymalizacji (zazwyczaj ograniczenia zbędnych kosztów oraz ryzyka odmowy wypłaty pełnego odszkodowania – likwidacji szkody). Jesteśmy niezależni, wysokość ceny ubezpieczenia nie ma wpływu na nasze wynagrodzenie (jak w przypadku kurtażu brokerskiego – około 20% składki ubezpieczeniowej, czyli droższe ubezpieczenie oznacza wyższy zysk pośrednika). Nie promujemy żadnego towarzystwa ubezpieczeniowego i nie jesteśmy brokerem (pośrednikiem). Liczy się tylko interes naszego Klienta. Równowaga na rynku wymaga, aby ubezpieczający się podmiot miał do dyspozycji nie gorsze narzędzia oceny ryzyka od towarzystwa ubezpieczeniowego. Firma Hazards Control oferuje Państwu taką możliwość.